KẾ HOẠCH


TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC MÙA THI 2021
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC MÙA THI (2002 – 2021)

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 – 2021;Kế hoạch Tổ chức Chương trình Tiếp sức mùa thi năm năm 2021, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2021, chào mừng kỷ niệm 20 năm Chương trình Tiếp sức mùa thi, nội dung cụ thể như sau

Địa điểm


Ngày 20 tháng 5 năm 2021 (Thứ năm)

THỜI GIAN


Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh

THÀNH PHẦN THAM DỰ

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HCM

BÁO THANH NIÊN