KẾ HOẠCH


gặp gỡ báo chí chương trình tiếp sức mùa thi 2022.

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 – 2022;Kế hoạch Tổ chức Chương trình Tiếp sức mùa thi năm năm 2022, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức Họp báo giới thiệu Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2022, cnội dung cụ thể như sau

Địa điểm


Toàn Quốc

THỜI GIAN


Từ tháng 5/2022 đến 7/2022
Cao điểm từ ngày 6/7/2022 đến 8/7/2022

THÀNH PHẦN THAM DỰ

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HCM

BÁO THANH NIÊN